Polska / Łódź
+48 696 077 135
biuro@myCRAFTime.com

REGULAMIN

Regulamin sklepu www.myCRAFTime.com

Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta na dwa sposoby: 
1. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (biuro@mycraftime.com).
2. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

DEFINICJE:

Administrator Danych Osobowych:
MyCRAFTime Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 39/26
90-307 Łódź
NIP: 728 285 34 37,
Regon: 389 381 377,
KRS: 0000 909 759


 

Sprzedający: 
MyCRAFTime Sp. z o.o.
Małgorzata Ossendowska
Al. Piłsudskiego 39/26
90-307 Łódź
NIP: 728 285 34 37,
Regon: 389 381 377,
KRS: 0000 909 759
zarejestrowany w ewidencji CEDIG pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna
Konta bankowe mBank:
PL: 19 1140 2004 0000 3602 8144 6488;
GB: 41 1140 2004 0000 3812 1322 3435
EU: 12 1140 2004 0000 3112 1322 3427

Adres reklamacyjny:
MyCRAFTime Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 39/26
90-307 Łódź
NIP: 728 285 34 37,
Regon: 389 381 377,
KRS: 0000 909 759


Adres korespondencyjny:
MyCRAFTime Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 39/26
90-307 Łódź
NIP: 728 285 34 37,
Regon: 389 381 377,
KRS: 0000 909 759

biuro@mycraftime.com

Kupujący – zarówno Konsument, Klient jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta.


Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Przedsiębiorca – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.


Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest to Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dla którego istnieje pakiet przepisów pozwalających na korzystanie z wielu uprawnień przysługujących dotąd jedynie konsumentom.


Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw


Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.


Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.


Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.


Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.


Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.


Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.


Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.


Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr


Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę według cennika na stronie


Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.


Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: https://www.mycraftime.com/polityka-prywatnosci/?v=9b7d173b068d


Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającegojako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).


Przedmiot umowy / Przedmiot świadczenia – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.


Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającegosklepie.


Rejestr UOKiK ¬– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php


RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.


System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem mycraftime.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.


Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych.


Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.


Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.


Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna posiadać ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.


Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.


Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego MyCRAFTime.com prowadzonego pod adresem www.myCRAFTime.com. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
2.    Właścicielem sklepu jest: MyCRAFTime Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 39/26
90-307 Łódź
NIP: 728 285 34 37,
Regon: 389 381 377,
KRS: 0000 909 759
Konta bankowe mBank:
PL: 19 1140 2004 0000 3602 8144 6488;
GB: 41 1140 2004 0000 3812 1322 3435
EU: 12 1140 2004 0000 3112 1322 3427
3.    Wszystkie produkty oferowane w sklepie MyCRAFTime.com są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4.    Sklep internetowy MyCRAFTime.com prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.


ZAMÓWIENIA

1.    Aby dokonać zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji na stronie sklepu podając wymagane dane, choć dopuszcza się dokonanie zakupów bez rejestracji konta.
2.    Zamówienia są przyjmowane przez stronę MyCRAFTime.com. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
3.    Złożenie zamówienia w MyCRAFTime.com jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
5.    Na życzenie Klienta do zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego niezwłocznie (najpóźniej do 24 godzin) o potrzebie otrzymania faktury. fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
6.    Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
7.    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich lub funtach brytyjskich lub w euro i zawierają podatek VAT.
8.    Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
9.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

WARUNKI DOSTAWY

1.    Zakupiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej poczty kurierskiej działającej na terenie Polski. Koszty dostawy są zróżnicowane ze względu na wielkość i ciężar przesyłki. Zawierają w sobie koszt dostawy zgodny z cennikiem kuriera oraz koszt pakowania produktu. Koszt przesyłki widoczny jest w momencie złożenia zamówienia.
2.    Zamówienia realizowane są do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

KOSZTY DOSTAWY

Przesyłki przedpłacone
dostawa bezpłatna od 300 zł wartości zamówienia
18 zł Poczta Polska – dostawa ok 4 dni robocze (do 5 kg)
14 zł Paczkomat InPOST– dostawa ok 2-3 dni robocze (19 x 38 x 64 cm do 25 kg)
17 zł  Kurier InPOST – ok 2-3 dni robocze

Dostawa bezpłatna od 450 zł wartości zamówienia na terenie Polski.

Przesyłki pobraniowe są możliwe po wcześniejszym kontakcie i tylko na terenie Polski
29  – bez względu na wybrany rodzaj dostawy Kurier FEDEX, UPS, DPD, InPost, Poczta Polska, płatność w paczkomacie
Wybierz opcje płatności przelew bankowy i poinformuj nas w uwagach, że potrzebujesz przesyłki za pobraniem

WYSYŁKA TOWARU ZA GRANICĘ

Nasze produkty wysyłamy za granicę po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu kosztów na podstawie wagi paczki.
Możliwy jest odbiór własnym kurierem.

Wysyłanie paczek za granicę:
Kurier – < 80 zł paczka do 3 kg
Powyższa cena obejmuje wysyłkę paczki o wymiarach  25x32x32 cm
Termin dostawy zależy od miejsca docelowego, jednak paczka zwyczajowo dochodzi do 6 dni roboczych. Przez pandemię termin ten może ulec wydłużeniu.

Teren dostawy obejmuje miasta  UE Europy lądowej oraz Irlandię
W tej cenie paczki nie są dowożone do miasteczek i wsi  oraz na pozostałe wyspy.
Napisz do nas na maila – sprawdzimy czy w powyższej cenie wyślemy paczkę biuro@mycraftime.com
Termin dostawy: zazwyczaj 5-8 dni roboczych.
Jeżeli paczka będzie większa, dokładną cenę dostawy podamy po zważeniu i zmierzeniu paczki. Jeżeli wyjdzie za drogo zawsze można z zamówienia rezygnować.

Wysyłki do UK polecamy obecnie odbierać własnym kurierem, czyli my przygotujemy paczkę, zważymy, zmierzymy i podamy niezbędne dane do odbioru. Państwo kuriera zamawiają samodzielnie w UK.  Ten sposób wychodzi taniej, szybciej i prościej.

Czas oczekiwania na przesyłkę

Zamówienia staramy się realizować  zaraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy czyli najczęściej następnego dnia roboczego, ale sprzedawca zastrzega sobie prawo na realizację zamówienia do 3 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty na konto.
Na bieżąco wysyłamy informację mailową o stanie realizacji zamówienia.
Paczka powinna do Państwa dotrzeć do 48 h od momentu otrzymania informacji o jej wysłaniu, ale za jej opóźnienia sprzedawca nie odpowiada.

Wysyłki do UK

Aktualnie nie wysyłamy paczek do UK.

Od stycznia 2021 roku Wielka Brytania, nie jest juz członkiem UE i nadawane przesyłki do tego kraju wymagają wypełnienia deklaracji celnej i podlegają dodatkowym opłatom:

1a. VAT paczki Anglia – Polska

• Dla przesyłek niehandlowych (prezenty, próbki, mienie osobiste) o wartości poniżej 45 EUR (ok. 200 zł) nie wystąpi konieczność opłaty VAT importowego po stronie polskiej. Paczki o wyższej wartości, wysyłane w celach niehandlowych, będą podlegać polskiej ustawie o VAT i zostanie on naliczony Odbiorcy.

• Dla przesyłek handlowych wystąpi VAT od każdej kwoty, ponieważ od stycznia 2021 nastąpiła likwidacja zwolnienia z VAT dla importu towarów z krajów trzecich o wartości nieprzekraczającej 22 EUR. Jeżeli wysyłasz towar w celach handlowych – skontaktuj się z biurem podatkowym w celu ustalenia formalności i szczegółów związanych z VAT.

1b. VAT paczki Polska – Anglia

• Dla przesyłek niehandlowych (prezenty, próbki, mienie osobiste) o wartości poniżej 39 GBP (ok. 200 zł) nie wystąpi konieczność opłaty VAT importowego po stronie brytyjskiej. Paczki o wyższej wartości, wysyłane w celach niehandlowych, będą podlegać brytyjskiej ustawie o VAT i zostanie on naliczony Odbiorcy.

• Dla przesyłek handlowych wystąpi VAT od każdej kwoty, ponieważ od stycznia 2021 nastąpiła likwidacja zwolnienia z VAT dla importu towarów z krajów trzecich o wartości nieprzekraczającej 15 GBP.

2. Cło – zgodnie z posiadaną na dzień dzisiejszy (30.12.2020) wiedzą, wymiana handlowa między UE a UK zwolniona została z ceł, ale nie oznacza to zwolnienia z odprawy celnej.

Wprowadzono dodatkowe wymagania w danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia eksportowego takich, jak:
• Kod taryfy celnej;
• Opis towaru w języku polskim i angielskim;
• Wartość towaru;
• Koszt transportu;
• Kraj pochodzenia towaru;
• Numer EORI (System EORI powstał 1 lipca 2009 r. W UE numer EORI jest nadawany importerom i eksporterom przez krajowe organy celne. Służy do obsługi deklaracji celnych i odprawy celnej towarów importowanych i eksportowanych z/do krajów znajdujących się poza obszarem Unii Europejskiej.);
• Dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu) Nadawcy i Odbiorcy;
• Skan, numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup – dodatkowo oryginał faktury musi być dołączony do listu przewozowego;

Odprawa importowa

Dla paczek o wartości poniżej 135 GPB VAT i cło musi zostać opłacone przez nadawcę towaru. Na potrzeby tego procesu eksporter powinien zarejestrować się w HMRC (Her Majesty Revenue & Customs) https://www.gov.uk/guidance/setting-up-an-account-to-defer-duty-payments-when-you-import-goods otrzymać stosowną certyfikację oraz numer konta, na które będzie uiszczał odpowiednie wartości VAT i cła (dotyczy paczek kierowanych do osób prywatnych).

W przypadku paczek o wartości wyższej niż 135 GBP odbiorcy instytucjonalni będą zobowiązani do posiadania tzw. Import Vat. Powyższe nie dotyczy prywatnych odbiorców przesyłek o wartości powyżej 135 GBP. https://www.gov.uk/guidance/imports-and-vat-notice-702
3. Akcyza na towary typu alkohol, papierosy i perfumy
4. Opłaty za odprawę celną – odbiorca jest zobligowany do opłacenia 17,90 zł w usłudze Parcelforce przed odbiorem paczki. Pozostałych opłat nie znamy na chwilę obecną – jeżeli się pojawią – poinformujemy o tym. 

W związku z obecnym organizowaniem się firm kurierskich do realizowania przesyłek pomiędzy Polską a Anglią, wstrzymujemy wszystkie przesyłki do Anglii, aż do odwołania. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

Jak zamówić produkty?

1) Zrób w naszym sklepie zakupy. Jeżeli masz problem z wypełnieniem formularza adresowego wpisz w wymagane pola cokolwiek, aby przejść dalej.
 DLA PRZESYŁEK POZA UE wybierz opcję “zapłać przelewem” wysyłka KURIEREM
2) W formularzu zakupowym wpisz pełny, właściwy adres dostawy.
3) Wyślij maila z informacją o zakupie zagranicznym na biuro@mycraftime.com – podaj w nagłówku nr zamówienia.
4) Nasza załoga spakuje i zważy paczkę. Szybko otrzymasz informacje o koszcie wysyłki.
Przeważnie korzystamy z usług Poczty Polskiej – elektroniczny cennik paczek i listów jest dostępny na poniższej stronie internetowej
http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_przesylka_listowa_polecona.html   , ale możesz także zaproponować przewoźnika
5) Po zaakceptowaniu kosztów czekamy na Twoją wpłatę – do dyspozycji jest nasze konto lub opcja PayPal.
6) Po otrzymaniu wpłaty wysyłamy paczkę, zaś e-mailem poinformujemy o nr nadania.

Można wpisać numer  nadania w program śledzący listy i paczki, dzięki czemu można śledzić co się z naszą przesyłką aktualnie dzieje.

Program śledzący Poczty Polskiej:
http://emonitoring.poczta-polska.pl/

 

KONTO BANKOWE

MyCRAFTime Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 39/26
90-307 Łódź
NIP: 728 285 34 37,
Regon: 389 381 377,
KRS: 0000 909 759

Konta bankowe mBank:
waluta PL: 19 1140 2004 0000 3602 8144 6488;
waluta GB: 41 1140 2004 0000 3812 1322 3435;
waluta EU: 12 1140 2004 0000 3112 1322 3427

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie skontaktować się mailowo pod adresem biuro@mycraftime.com. informując o rodzaju wady lub uszkodzenia. Towar uszkodzony należy odesłać na adres sklepu. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni. Towar uszkodzony należy odesłać na adres sklepu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem danych osobowych jest MyCRAFTime Sp. z o.o. 90-307 ŁódźAl. Piłsudskiego 39/26, NIP: 728 285 34 37, Regon: 389 381 377, KRS: 0000 909 759. Kontakt możliwy jest pod adresem email: biuro@mycraftime.com w szczególności w celu:
•     umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji sprzedaży
•     zakładania i zarządzania kontem Klienta  lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta Klienta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
•     realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży umowy sprzedaży w Oficjalnym Sklepie  MyCRAFTime.com
•     realizacji umów poręczenia w ramach Programu Ochrony Kupujących, jeżeli uczestniczysz w tym programie;
•     obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożenia przez Klienta takiej reklamacji;
•     obsługi zgłoszeń, które Klient kieruje do MyCRAFTime.com (np. przez formularz kontaktowy);
•     kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mycraftime.com, którym jest:
•     prowadzenie wobec działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów MyCRAFTime.com
•     kontaktowanie się z Klientami w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą klienta  – przez e-mail;
•     wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
•     zapewnienie obsługi usług płatniczych;
•     zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych MyCRAFTime.com oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
•     obsługa próśb Klientów przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
•     organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
•     windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
•     przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

O ile Klient udzieli zgody, MyCRAFTime.com przetwarza dane osobowe w celu:
•     zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Regulamin sprzedaży i Informację cookies strony internetowej zapewnia www.myCRAFTime.com

Okres, przez który dane osobowe będę przechowywane:
1)   dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będę przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a)   posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
b)   zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących właścicielom sklepu;
c)    wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2)   dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych właścicielek sklepu na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będę przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3)   dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będę przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będę przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1)   prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2)   prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3)   prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4)   prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5)   prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6)   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7)   prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczę lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8)   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9)   prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt l)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie)
Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu MyCRAFTime Sp. z o.o.), firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).


Wymagamy podania przez Klientów następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć usługę:
•     adres e-mail, telefon, adres doręczenia zamówienia (ulica, miasto, kod pocztowy), imię, nazwisko (w przypadku składania zamówienia bez  zakładania konta)  lub  adres e-mail, hasło, telefon, adres doręczenia zamówienia (ulica, miasto, kod pocztowy), imię, nazwisko  (w przypadku konta zwykłego).
•     adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji  Klient nie będzie mógł korzystać ze sklepu MyCRAFTime.com
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych Klienta jest dobrowolne.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1.    Zawartość strony internetowej MyCRAFTime.com jest chroniona prawami autorskimi. Treści oraz zdjęcia i grafiki publikowane przez jej autorów stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach podległych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie.
2.    Podstawą do egzekwowania roszczeń za bezprawne wykorzystanie materiałów,  a w szczególności grafik, transferów, papierów scrapbookingowych, papierów decoupage, elektronicznych papierów scrapbookingowych, elektronicznych papierów decopuage, wzorów tekturek i wykrojników, w całości lub w części; są ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. wraz ze zm.  , oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r z e zm..
3.    Wykorzystywanie produktów graficznych (transfery, grafiki, papiery, tekturki)  w celach zarobkowych oraz rozpowszechnianie w tym zamieszczani w sieci internetowej całych prac lub tylko ich części bez zgody właściciela sklepu MyCRAFTime.com jest zabronione.


REKLAMACJE

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Klient ma prawo odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem.
2.    Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjmie jego ofertę zakupu towaru, oferta Klienta przestaje wiązać.
3.    Sprzedawca zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Kupującemu towaru. 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


– Adresat (w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail)
– Ja / My* niniejszym informuję/informujemy* o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………….. – Data zawarcia umowy / odbioru*
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)…………………………………
– Data ………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.


REGULAMAIN BONÓW UPOMINKOWYCH
sklepu internetowego www.myCRAFTime.com

I. Definicje

1.  Regulamin: niniejszy dokument określa zasady stosowania bonów różnego przeznaczenia zwanych dalej Bonami Upominkowymi lub BU w sklepie internetowym www.myCRAFTime.com  
2. WYDAWCA BU:  MyCRAFTime Sp. z o.o. Łódź 90-307, Al. Piłsudskiego 3/26
3. BON UPOMINKOWY: w formie unikatowego kodu wygenerowanego przez sklep w formie elektronicznej/papierowej, o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.myCRAFTime.com. Każdy Bon upominkowy zawiera indywidualny Kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości BU.
4. NABYWCA: osoba, która nabywa od Wydawcy BU  w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
5. UŻYTKOWNIK: nabywca lub każdorazowy posiadacz BU.
6. KOD: unikatowy numer przypisany każdemu BU niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości BU
7. TOWARY: przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.myCRAFTime.com
8. DOSTAWCA: firma kurierska współpracująca z www.myCRAFTime.com

II. Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy BU oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy BU za Towary nabywane przez Użytkownika.
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej BU przed otrzymaniem BU. Zapłata za BU kupowany może  nastąpić poprzez przelew, PayU, PayPal lub pobrania przez Dostawcę.
3. Bon upominkowy może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania Towarów w sklepie internetowym www.myCRAFTime.com
4. BU nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika BU osobom nieupoważnionym.
6. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia BU  po jego przekazaniu.
7. BU jest ważny przez okres dwóch miesięcy od daty zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym Wydawcy.
8. Bon upominkowy nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych Towarów, które Użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonaniu zamówienia.
9.Bony są dostępne w następujących nominałach:

– 100,00zł
– 200,00zł

III. Zasady korzystania z Bonów upominkowych

1.  BU zostaje wysłany do Nabywcy za pośrednictwem oferowanego przez wybranego Dostawcę. Na życzenie Nabywcy BU zostaje wysłany w formie elektronicznej w formie PDF do samodzielnego wydruku. W takim wypadku unikatowy kod BU Nabywca otrzyma na podany w trakcie składania zamówienia adres mailowy.
2. W przypadku, gdy wartość Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem BU będzie wyższa niż wartość zapisana na BU, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę: przelewem, PayU, PayPall  lub uiścić opłatę u Dostawcy.
3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu Towarów przy użyciu Bonu upominkowego w przypadku upływu jego terminu ważności lub już wcześniejszej jego realizacji.
4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych mailowych oraz teleadresowych niezbędnych do realizacji wysyłki BU w formie elektronicznej.

IV. Rozliczenia i reklamacje

1. Wydanie BU Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, w momencie wydawania BU,  na życzenie otrzyma notę obciążeniową.
2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu upominkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z regulaminem sklepu oraz procedurą opisaną na stronach sklepu www.myCRAFTime.com
3. Przy użyciu BU nabywać można dowolne produkty będące w ofercie Sklepu, przy czym:
a) BU opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zaznaczona na BU;
b) w przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytych do tego zamówienia BU, pozostającą różnicę należy uregulować pieniężnie – przelewem, PayU, PayPal lub u kuriera dostarczającego Towar.

V. Płatność przy użyciu Bonu Upominkowego

1. Tylko jeden BU może zostać wykorzystany podczas realizacji jednego zamówienia.
2.  Używając BU o wartości niższej niż wartość zamówienia, Wydawca nie wydaje reszty ani w postaci przelewu, ani w postaci Bonów.
4. Przy zakupie towarów za BU nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu towaru przez Klienta. Klient ma natomiast prawo do wymiany towaru:
•  na inny towar o tej samej wartości, co towar wymieniany lub;
•  na towar o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub;
•  na towar o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie (w formie pieniężnej).

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem BU oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
3. Wydanie BU nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Realizacja BU stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nabywca po zrealizowaniu BU, na życzenie otrzyma fakturę VAT
4. BU w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. BU jest elektroniczną/papierową formą bonu towarowego różnego przeznaczenia.
5.  Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.myCRAFTime.com
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne

RABATY %

I. Uwagi ogólne:

  1. Rabaty nie obejmują kosztów dostawy ani usługi “płatność przy odbiorze”. Rabaty obejmują tylko koszt zamówionych produktów.
  2. Rabaty liczone są od aktualnej ceny produktu widocznej na stronie sklepu w momencie składania zamówienia. Stara cena (przekreślona) nie jest ceną aktualną.
  3. Otrzymany rabat nie może zostać przyznany istniejącemu już zamówieniu. Rabatu można użyć tylko w momencie składania zamówienia.

II. Wyróżniamy trzy rodzaje rabatów:

  1. Rabat stały przyznawany w ramach programu lojalnościowego. Jest to rabat, który otrzymują automatycznie wszystkie zamówienia składane na konto, któremu przyznano taki rabat na zamówienie wynikający programu lojalnościowego. Rabat na zamówienie zaczyna się od 5 poziomu programu lojalnościowego wartością 4%. Z każdym kolejnym poziomem wartość rabatu rośnie. Rabat ten jest nierozerwalnie powiązany z poziomem programu lojalnościowego, na którym znajduje się konto. Konto zmieniając poziom uzyskuje coraz większy rabat, ale ważność punktów programu lojalnościowego wynosi 300 dni.
  2. Rabat jednorazowy (indywidualny) Rabat nie jest imienny, jest on na okaziciela. Można go przekazać innej osobie. Rabat w formie kodu rabatowego przyznawany indywidualnie jest jednorazowy. Rabat raz przypisany do zamówienia nie może być z niego usunięty. Rabat może obejmować wszystkie produkty w sklepie lub produkty z wybranej kategorii. W przypadku anulowania zamówienia rabat przepada – nie można go wykorzystać w innym zamówieniu. Wysokość rabatu (np. 5%) informuje jaki procent wartości całego zamówienia (brutto) zostanie od niego odjęty po przypisaniu rabatu do danego zamówienia (np. 5% oznacza, że za produkty (znajdujące się w zamówieniu o wartości np. 193zł trzeba będzie zapłacić 183,35zł). Rabat jednorazowy ma swój okres ważności. Jeśli rabat straci swoją ważność, nie może już zostać wykorzystany. Nie należy się też za niego żadna rekompensata. Rabat jednorazowy łączy się z rabatem z programu lojalnościowego, ale rabaty jednorazowe nie łączą się ze sobą – nie ma możliwości wpisania dwóch kodów rabatowych do jednego zamówienia. Nie ma możliwości uzyskania jednego większego kodu rabatowego w sytuacji posiadania dwóch (lub więcej) mniejszych kodów jednorazowych.Sposoby uzyskania jednorazowego kodu rabatowego:
    • Kod Rabatowy – LUBIMY CIĘ! – kod ten jest wysyłany na e-mail przypisany do klienckiego konta sklepowego, przy którym podana jest data urodzin, a sam klient dokonał minimum 10 transakcji w ciągu roku lub suma transakcji przekroczyła kwotę 1000 zł. Kod wysyłany jest raz w roku i jest ważny przez 2 tygodnie. Wysokość rabatu to 5%. Aby dostać taki rabat należy dodatkowo być zapisanym do newslettera.
    • Kod Rabatowy – KONKURS! Będzie wydawany przy okazji konkursów, szkoleń, konwentów itp. – myCRAFTime.com rozdaje je samodzielnie lub przekazuje jednorazowe kody rabatowe organizatorom różnych imprez, gdzie są one rozdawane np. jako nagrody.
  3. Rabat wielorazowy – PROMOCJA! Jest to kod rabatowy udostępniony publicznie – na stronie sklepu, na Facebooku i innych miejscach, z których każdy użytkownik ma możliwość pobrania go. Rabat wielorazowy funkcjonuje jak rabat jednorazowy.

III. Postępowanie z zamówieniami, które zawierają rabaty jednorazowe:

W przypadku wydzielenia produktu z zamówienia, któremu został przyznany rabat, wydzielony produkt zachowuje swoją obniżoną cenę. Rabat zostaje przy oryginalnym zamówieniu, nie może być przeniesiony do innego zamówienia. Jeśli do złożonego już zamówienia zawierającego rabat zostaną dodane nowe produkty, również otrzymają one rabat, o ile można było te produkty zamówić w momencie składania zamówienia. Nie ma możliwości przyznania rabatu produktowi, którego nie można było zamówić w momencie składania zamówienia, bez względu na przyczynę. Nowe produkty dodawane do zamówienia z rabatem, po zamknięciu zamówienia, nie otrzymują już rabatu jednorazowego.

IV. Postępowanie z zamówieniami, które zawierają rabaty wielorazowe:

W przypadku wydzielenia produktu z zamówienia, któremu został przyznany rabat, wydzielony produkt zachowuje swoją obniżoną cenę. Rabat zostaje przy oryginalnym zamówieniu, nie może być przeniesiony do innego zamówienia. Jeśli do złożonego już zamówienia zawierającego rabat wielorazowy zostaną dodane nowe produkty, nie otrzymają one rabatu, chyba że termin ważności rabatu jeszcze nie upłynął. Tylko te produkty, które rabat pierwotnie obejmował, mogą uzyskać rabat w momencie dodawania produktu do istniejącego już zamówienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych.

Dokument przedstawiamy jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z myCRAFTime.com

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest:
MyCRAFTime Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 39/26
90-307 Łódź
NIP 728 285 34 37, Regon 389 381 377

kontakt pod adresem: biuro@mycraftime.com

Dane osobowe będą przetwarzane przez MyCRAFTime Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 39/26
90-307 Łódź
NIP 728 285 34 37, Regon 389 381 377

w szczególności:
1)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit, b) i lit, c) RODO w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczę lub wykonania umowy, której stronę jest osoba, której dane dotyczę (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)
b)   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2)     na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Sprzedawcy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
a)   marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
b)   organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
c)    dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
d)   prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

Okresprzez który dane osobowe będą przechowywane:
1)    dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a)   posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b)   zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących sprzedającemu,
c)    wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2)     dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Sprzedawcy na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczę;
3)     dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będę przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1)    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2)     prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora sę nieprawidłowe lub niekompletne
3)     prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4)     prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5)     prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7)     prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczę lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9)     prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt l-6 i pkt 8-9 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z administratorem ochrony danych.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Małgorzaty Ossendowskiej): firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNYCH Z RODO

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj przez:
MyCRAFTime Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 39/26
90-307 Łódź
NIP 728 285 34 37, Regon 389 381 377

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2021. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w sklepie myCRAFTime.com.    W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów prawa.

2. Wszelkie, ewentualne i nie celowe sformułowania tego regulaminu, mogące naruszać zasady klauzul niedozwolonych, których ilość I treść wciąż się zmienia, będą rozstrzygane na korzyść kupującego.